Om språket förflackas så förändras ordens betydelse
vilket kan leda till vad som hälst, precis som Du säger.
Köp och sälj mentaliteten är ju vida utbredd i alla sam-
manhang även inom verksamheter där den borde portas,
men det är väl ointressant förstår jag.